SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

angajat

Șef serviciu - MIHĂILĂ Georgiana

Telefon: 0760.665.603

Email:

COMPARTIMENT SALARIZARE ȘI PATRIMONIU

COMPARTIMENT BUGET FINANȚE

angajat

GOGAN Elena Mădălina

Telefon: 0786.773.570

angajat

UTVINEANȚ Georgiana

Telefon: 0760.665.607

angajat

ȘERBAN Corina Constanța

Telefon: -

angajat

TOMA Ion

Telefon: 0762.131.802

Ne găsiți aici :

COMPARTIMENT STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, EXECUTARE SILITĂ ȘI ÎNCASĂRI

angajat

MIHAIU Gabriela

Telefon: 0740.247.226

angajat

DUȚĂ Anca Ioana

Telefon: 0763.668.774

angajat

MIHAI Elena

Telefon: 0785.228.229

angajat

DUMITRESCU Maria Argentina

Telefon: 0786.279.173

 

Email: taxesiimpozite@primaria-maneciu.ro

Ne găsiți aici :

Ne găsiți aici :

COMPARTIMENT FONDURI EXTERNE ȘI IT

angajat

CEPOIU Mihail Valentin

Telefon: -

Email: fonduriexterne@

angajat

DUMITRESCU Augustin Alexandru

Telefon: 0786.132.932

Email:

Informații și documente

Stabilire impozite și taxe, executare silită
 • Declarație fiscală de impunere privind impozitul pe clădiri persoane fizice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale /cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice. Descarcă aici !
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport. Descarcă aici !
 • Cerere compensare. Descarcă aici !
 • Cerere de înscriere în evidențele fiscale a societății. Descarcă aici !
 • Cerere de radiere din evidențele fiscale a societății. Descarcă aici !
 • Cerere restituire contravaloare plată. Descarcă aici !
 • Cerere scoatere din evidențele fiscale a procesului-verbal de contravenție (amendă). Descarcă aici !
 • Cerere scădere din evidențele fiscale a imobilului clădire și/sau teren, persoane fizice. Descarcă aici !
 • Cerere scădere din evidențele fiscale a imobilului clădire și/sau teren, persoane juridice. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor a persoanelor cu încadrare în grad de handicap. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor a reprezentantului legal al unei persoane cu încadrare în grad de handicap. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor pentru văduvă veteran de război. Descarcă aici !
Încasare taxe și impozite locale

Eliberare certificat fiscal - Persoane Fizice

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare, de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii (Legea nr. 207/2015)

Acte necesare eliberării certificatului fiscal:

 • cerere eliberare certificat de atestare fiscală model ITL 010. Descarcă aici (*.pdf);
 • copie act de identitate proprietar/coproprietari;
 • în cazul în care nu se prezintă proprietarul, se depune împuternicire în original/ delegație notarială/avocațială, semnată de proprietar în care se menționează datele de identificare ale proprietarului (serie, număr act de identitate, cod  numeric personal, domiciliu), datele de identificare ale împuternicitului și obiectul împuternicirii;
 • copie act de identitate împuternicit;
 • copie certificat de deces, în cazul solicitării certificatului de atestare fiscală în vederea dezbaterii succesiunii;
 • documentele din care să reiasă calitatea solicitantului (moștenitor, fiu, etc ...), pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii;
 • copie carte de identitate auto (în cazul programului Rabla sau a radierii mijlocului de transport).
Valori taxe (actualizate 2021)
 1. ALTE TAXE: 070250
 • Taxă pt eliberare copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri ( plan parcelare) 50lei/mp sau fractiune mp.
 • Taxă arhivă( eliberare adeverinţe, certificate cuprinzand inf. din fond arhivistic) : 15 Lei;
 • Taxă copie documente existente in fond arhivistic : 3 lei / pagina.
 • Taxă eliberare atestat producător : 12 Lei ;
 • Taxă viză semestrială a atestatului de producător: 33 Lei;
 • Taxă eliberare carnet comercializare: 23 Lei;
 • Taxă amendă pierdere certificat (naştere, deces, căsătorie): 100 Lei;
 • Taxă divorţ: 550 Lei;
 • Taxă aviz urbanism: 16 lei;
 • Taxă certificat urbanism (suma este dată de la urbanism);
 • Taxă autorizaţie construire (suma este dată de la urbanism);
 • Taxă branşament electric(suma este dată de la urbanism);
 • Taxă autorizaţie branşament electric(suma este dată de la urbanism);
 • Taxă desfiinţare autorizaţie construire(suma este dată de la urbanism);
 • Taxă prelungire autorizaţie construire(suma este dată de la urbanism);
 • Taxă aviz drum local ( suma este dată de la urbanism) – 58 lei
 • Taxă aviz poliţie 20 lei
 • Taxă elicerare certificat de nomenclatura stradală şi adresa 10 lei
 • Taxă autorizaţie de transport 500lei
 • Taxă eliberare autorizatie de funcţionare 18 lei
 1. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE: 180250
 • Taxă numere înregistrare: 30 Lei;
 • Taxă înregistrare: 40 Lei;
 • Taxă certificat înregistrare: 24 Lei;
 1. ALTE VENITURI: 360250
 • Taxă C.I. : 7 Lei;
 • Taxă C.I. provizorie: 1 leu;
 • Taxă orar funcţionare: 50 Lei;
 1. CHIRII: 300530
 • Chirie locuinţă;
 • Chirie teren;
 • Chirie spaţiu;
 • Chirie păşune alpină;
 • Redevenţe;
 • Închiriere buldoexcavator: 120 lei/oră;
 1. LICITAŢII (50.06):
 • Taxă participare licitaţie;
Scroll to top