Programări ONLINE

Programarea se efectuează, în conformitate cu orarul stabilit pentru oficierea căsătoriilor, în limita intervalelor de timp disponibile, astfel:

LUNI - JOI10:00 - 16:00
VINERI10:00 - 14:00
SÂMBĂTĂ15:00 - 17:00
DUMINICĂNu se oficiază căsătorii !

Atenție: Nu se pot rezerva două intervale orare pentru același cuplu. Dacă doriți să modificați data sau ora, vă rugăm sa anulați rezervarea efectuată.

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Pentru casătoria cu un cetășean străin, sau între cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Măneciu.

Căsătoria se poate încheia după 11 zile, de la data depunerii declarației de căsătorie. (se socotește atât ziua depunerii dosarului cât și ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți, împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 11 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea Primarului. Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL EVIDENȚA PERSOANELOR - Stare Civila.

Rezervarea se face cu cel puțin 11 zile înainte de data căsătoriei.

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile stipulate de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, vă obligați sa solicitați, în timp util, informații suplimentare despre actele necesare, dat fiind specificul fiecărei tari.

Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți.

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevazute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

Informații și documente

Legislație
 1. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 3. Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 6. Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
Unde are loc căsătoria ?

Timp necesar pentru depunere/înregistrare aproximativ 30 minute.

Actul de căsătorie se înregistrează la serviciul public local pentru evidenţa persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială au reşedinţa sau domiciliul viitorii soţi.
Pentru motive temeinice căsătoria se poate încheia într-o altă localitate din ţară decât cea în care viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa, cu aprobarea primarului localităţii respective.
Pentru căsătoriile care urmează a fi încheiate pe raza teritorială a comunei Măneciu, documentele necesare pentru întocmirea actului de căsătorie se depun la Serviciul Public Comunitar Local Evidența Persoanelor (SPCLEP) - Stare Civilă .

Obținerea unui duplicat al certificatului de căsătorie

Duplicatul după certificatul de căsătorie se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui certificat de căsătorie în registrele de stare civilă sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite de către serviciul public local de evidenţă a persoanelor sau primăria la care s-a întocmit actul sau care-l are in arhivă.

Persoanele care au domiciliul în alte localităţi din România decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând primăria unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

În cadrul Primăriei Comunei Măneciu, cererile pentru eliberarea certificatelor de căsătorie – se depun la Serviciul Public Comunitar Local Evidența Persoanelor (SPCLEP) - Stare Civilă .

Termenul de eliberare a certificatului este de 30 zile.

Cui i se eliberează certificatul de căsătorie – duplicat?
 • certificatul de căsătorie se poate elibera unui dintre soți sau la cerere ambilor soți;

Documente necesare

 • cerere tip;
 • actul de identitate (buletin, carte de identitate, adeverință de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în țară); pașaportul-pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau cetățenii străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în țară; cetățenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumați mai întâi să solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidență a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pașapoarte.

În situația în care se solicită noul tip de certificat de stare civilă, este necesar să se predea vechiul certificat în vederea anulării.

În cazul în care au intervenit modificări în statutul civil al titularului actului de pe care se solicită certificat și nu există concordant între actul de identitate și evidențele de stare civilă, mai întâi se vor actualiza mențiunile aferente modificării intervenite.

NOTĂ: În cazul în care nu se prezintă vechiul certificat, pierderea sau deteriorarea se sancționează contravențional cu amendă între 100-200 lei.

Pentru eliberarea pe bază de procură a certificatului de căsătorie duplicat:

 • buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat (împuternicit);
 • procura specială.

PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din țara în care mandantele își are domiciliul, resședința, ori se află temporar.

PROCURA se mai poate întocmi și la un notar din țara respectivă, în acest caz este necesar să fie aplicată Apostila conform Convenției de la Haga din 1961, sau supralegalizată. După caz,

PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • Numele, prenumele și domiciliul celui care mandatează;
 • Numele, prenumele și domiciliul celui care este mandatat;
 • obiectul mandatului care trebuie sa fie special (să se arate actul de stare civilă care urmează a fi obținut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul și data încheierii actului respectiv).
 • procura în original dacă este dată la notar în străinătate trebuie să conțină apostila conform convenției de la Haga, sau să fie supralegalizată, după caz;
 • traducere în limba română autentificată de un notar public.

În cazul în care au intervenit modificări în statutul civil al celui care mandatează (schimbare de nume, căsătorie, divorț) pronunțate în străinătate, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la compartimentul de specialitate, Serviciul Public Comunitar Local Evidența Persoanelor (SPCLEP) - Stare Civilă , sau e-mail  starecivila@primaria-maneciu.ro .

Cum se face înscrierea menţiunii de căsătorie, care s-a desfăcut prin divorţ sau deces şi care NU a fost transcrisă în registrele româneşti?

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere.

Cererea de înscriere a mențiunilor se poate face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunilor, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora.

Documente necesare:

 • Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
 • Copie legalizată a certificatului ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
 • În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţen român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele (fiecărui soţ) pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz;
 • Sentinţa de divorţ (din străinătate) în original, în formă definitivă, cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;
 • Copie legalizată după sentinţa de divorţ originală (din străinătate);
 • Traducere autentificată în limba română în original a sentinţei de divorţ ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de căsătorie);
 • În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţean român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele fiecăruia, pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz).

HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU ŢĂRILE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE, ACORDURI SAU CONVENŢII BILATERALE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ SAU DE DREPTUL FAMILIEI vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI CU AVIZUL D.E.P.A.B.D. Bucuresti.

 • Copie a certificatului de naştere;
 • Copie a actului de identitate;
 • Certificatul de deces (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
 • Copie legalizată după certificatul de deces din străinătate;
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului de deces ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de deces);
 • Copie a certificatului de naştere, românesc;
 • Copie a actului de identitate;
 1. Ţările membre ale UNIUNII EUROPENE: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Cehă, România, Bulgaria.
 2. Ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI ŞI CONVENŢII BILATERALE:Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina.
 3. Actele emise de ţările care NU au semnat Convenţia de la HAGA şi nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România şi supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.)
Scroll to top